Giới thiệu

– Thành lập: 23/02/1995

– Tổng số nhân viên: 6

– Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ NHS. Hà Thị Dung Thủy – nhiệm kỳ 1996 – 2004.