Chức năng, nhiệm vụ

– Quản lý chăm sóc, phục vụ người bệnh.

– Tổ chức hoạt động chăm sóc người bệnh toàn diện.

– Đào tạo huấn luyện chuyên môn hộ sinh, điều dưỡng.

– Tổ chức thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp.